1. Privatumo politika reglamentuoja Pirkėjo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Vilterus, UAB, juridinio asmens kodas 304079375, adresas Vetrunges g. 8-52, Kaunas LT-48127, el. paštas info@vilterus.lt.

4. Prašome įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kokiais tikslais renkame Jūsų duomenis, taip pat, kaip juos naudosime.

5. Pirkėjas, nurodydamas savo asmens duomenis, sutinka, kad Vilterus.lt juos valdys ir tvarkys Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

5. Vilterus.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

5.1 asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

5.2 asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

5.3 asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

5.3.1 duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis „Prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje Vilterus.lt taisyklių“; sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

5.3.2 Vilterus.lt yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus; asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Vilterus.lt arba Vilterus.lt partneris, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

6. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

7. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

8. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

9. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas:

9.1 Pirkėjo asmens duomenys, Vilterus.lt registracijos formoje nurodyta informacija, renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

9.1.1 apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus; išrašyti PVM sąskaitas faktūras;

9.1.2 organizuoti prekių pateikimą ir pristatymą;

9.1.3 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus; tiesioginės rinkodaros tikslais.

10. Registracijos Vilterus.lt metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

11. Vilterus.lt tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjų ir Registruotų vartotojų asmens duomenis, įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

12. Vilterus.lt turi teisę statistiniais tikslais naudoti su Pirkėju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

13. Asmens duomenų keitimas/naujinimas ir perdavimas trečiosioms šalims:

13.1 Vilterus.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims Privatumo politikoje aprašytiems tikslams įgyvendinti ir kitais atvejais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. Pirkėjas ir kiti Registruoti vartotojai turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti paskyroje pateiktą informaciją.

15. Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

15.1. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

Jei norime naudoti jūsų informaciją bet kokiam kitam tikslui, prašysime jūsų sutikimo ir jūsų informaciją naudosime tik gavę jūsų sutikimą ir tik tu

15.2 Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: Vetrunges g. 8-52, Kaunas LT-48127

15.2.1 jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui; teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti; teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

16. Kas yra slapukai ir kam juos naudojame?

Privalomieji slapukai leidžia vykdyti pagrindines svetainės funkcijas. Be minėtų slapukų svetainė negali tinkamai veikti. Šiuos slapukus galima išjungti tik pakeitus naršyklės nustatymus.

16.1. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Vilterus.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

16.2 Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, programėlėmis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.

16.3 Slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

16.3.1 Įrašyta informacija naudojama atpažinti Vilterus.lt, kaip ankstesnį Vilterus.lt lankytoją, rinkti svetainės lankomumo statistiką.

16.3.2 Lankytojas gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Vilterus.lt įrašo, ir gali ištrinti įrašytus slapukus.

16.3.3 Lankytojas, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Lankytojo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Lankytojui gali būti neprieinamos.

16.3.4 Lankytojui naršant ir kitaip naudojantis Vilterus.lt, lankytojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija (slapukai). Lankytojas gali atšaukti informacijos (slapukų) įrašinėjimą, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

17. Informacijos ar pretenzijų perdavimas:

17.1. Pirkėjas ar Registruotas vartotojas leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turi teisę:

17.1.1 reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

17.1.2 nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

18. Vilterus.lt gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, turi pateikti atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu el. info@vilterus.lt arba paštu Vetrunges g. 8-52, Kaunas LT-48127

19. Privatumo politikos keitimas/naujinimas:

19.1. Vilterus.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.

19.2 Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos Vilterus.lt.

19.3 Jeigu Pirkėjas nesutinka su naujais pakeitimais, turi teisę jos atsisakyti raštu el. paštu info@vilterus.lt arba paštu Vetrunges g. 8-52, Kaunas LT-48127. Nesutikęs su Privatumo politika Pirkėjas praranda teisę naudotis Vilterus.lt paslaugomis.

19.4 Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Vilterus.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naujais pakeitimais.